60-jarige historie

Op zondag 22 mei 1955 startte de jongenschiro te Steenbrugge. 26 jongens waren er aanwezig om 14 uur. Na de verdeling in groepen speelden ze nog koningsbal en een drietal estafetten.

Nadien volgde lof en vespers en om 16 uur werd deze eerste chirozondag afgesloten met een gebed tot O..L.Vrouw burchtgravinne. Het chirolokaal was een kleine bergruimte ( 3,5 m op 1 m) in de bergingen van de vroegere missiekermis- nu het Vincenthuis naast de abdijkerk.

Het eerste Kristus Koningsfeest (laatste zondag van oktober ) had plaats in de zaal van de jeugdherberg van de abdij, de huidige Sint Arnoldushoeve.

Het eerste bivak ging door te Hertsberge tijdens de paasvakantie 1956. Tijdens de grote vakantie trokken de ouderen (boven de acht jaar) naar Wielsbeke. Op de eerste bivakken zorgden de gezusters Maria en Elisabeth Carpentier voor het lekkere eten.

Na een zwerftocht van verschillende lokalen vonden de chirojongens eindelijk rust in de grote kelder van het nieuwe parochiaal centrum einde 1958.

Leider Pol Hernou , overgewaaid van de chirogroep van Sint Katarina leerde ons zingen, hoe eigenaardig ook want vele chirojongens waren ook lid van het Sint Arnoldusknapenkoor.

Ook brachten leiders Dirk Vankerschaever en Baldi Priem , beiden van Sint Pieters Brugge enkele muziekinstrumenten mee , dit was de start van een glorieperiode van de Steenbrugse muziekkapel. Hoogtepunt was het optreden samen met de Oostendse muziekkapel op de Top 1964 in de Bosuil te Antwerpen voor meer dan 70000 uitbundige chirojongens en – meisjes.

Onder impuls van leider Herman Maeseeele gingen we op tentenkamp te Poix Saint Hubert in 1963 met Jan en Yvonne Demey-Bolle als gloednieuwe kokfamilie. Yvonne was 42 jaar lang de Steenbrugse kokmoeder , wat een unicum is in Vlaanderen, maar volgens mijn inlichtingen zelfs op wereldvlak is. In 1986 bracht toenmalige schepen Mw Monique Devriese haar hulde bij de 25e keer dat ze op kamp trok, in 1997 kwam Schepen Mw Isabelle Coucke haar samen met gemeenteraadslid Roger Ballegeer hulde brengen voor haar 35 jaar onafgebroken inzet als kokmoeder.

Knapenleider Rik De Wasch en zijn elite knapenreporters zorgden maandelijks voor artikels in het ledenblad, Steenbrugge speelde een belangrijke rol in de jaren 60 in de uitbouw van de chiro in Vlaanderen. Leiders Rik en Baldi zaten in de gewestraad en later werden leiders Marc Hillewaert en Michel Vanderostyne verkozen in het bestuur van de gemeentelijke jeugdraad.

Onder pastoor Dom Arnoldus speelde de chiroleiding een voorname rol in de kerkelijke vernieuwingen, meer inspraak in kerkelijke vieringen met zekerlijk als hoogtepunt de middernachtmis van 1967 met choreografie en doop. Leider Willy Vanlancker speelde na de misviering “Dolce Paola” van Adamo en andere moderne melodiën op het orgel..

Leidsters van de chiro en de gidsen werden acoliet.. Dom Arnoldus en de Steenbrugse abdij waren zoals Vader Abt Modest Van Assche belangrijke vernieuwers van de liturgie. Ook trokken ze met hun muzikale jeugd mis rond in de Brugse regio.

In 1968 trokken jongens en meisjes voor het eerst samen op bivak te Willerzie.

De allerkleinsten hadden een klein bivak in gebouwen te Sint Maria Oudenhove gezien zij niet meekonden naar Duitsland.

Gezien er reeds enkele jaren Duitse groepen van het Johannes Boscohaus uit Soest naar Brugge kwamen en wij voor hen een gevarieerd programma aanboden, gingen wij in 1969 naar Soest op bivak en kampeerden er op het Belgisch militair domein van Buecke nabij Soest. Tijdens dit uitzonderlijk kamp in Duitsland konden de oudste afdeling de landing op de maan in het ruimtevaartcentrum van Kamiński in Bochum volgen, een unieke belevenis.

September 1970 - het schooljaar is gestart en de Chiro leiding moet de oude toneelzaal verlaten want de school heeft extra ruimte nodig voor de socio-culturele activiteiten .

Meer dan 100 leden zitten te samen in de kelder van ’t Centrum. Zoals in de middeleeuwen komt de abdij ter hulp.

Eind 1970 kreeg de chiro een stuk grond ter beschikking van de abdij en bouwde er een eigen lokaal. Groepsleider Michel Vanderostyne kon op 24 april 1971 het nieuwe heem openen dat dankzij vele ouders, oud-leiders onder de kundige leiding van pater Dom Gerwinus en met de steun van de Steenbrugse firma D’Hoore en Rammant in enkele maanden werd gebouwd.

Er moest een VZW opgericht worden om subsidie van Stad Brugge te bekomen.

De grote feestvreugde rond het nieuwe heem werd op 11 juli 1971 teniet gedaan door de verdrinking van Luc Michiels op het bivak te Hertsberge, enkele dagen later kwam de ganse groep naar Steenbrugge om de begrafenis bij te wonen en nadien hun 10 daags bivak zo goed als het kon voor te zetten. Een donkere periode begon voor de groepsleiding die uiteindelijk na 7 jaar definitief werd vrij gesproken.

Het jaarlijks bivak van, 1973 ging door in het tijdelijk legerkamp te La Roche, dat werd opgetrokken voor de Vierdaagse van Vielsalm., dit was ook het eerste kamp als lid van de kokfamilie voor Albin Degryse en Rita Demey. Er zouden nog vele volgen. Proost Albert Vanhaverbeke wilde verder bouwen en reeds in 1974 kwam er een tweede heem, zodat ook de chiromeisjes een eigen mooi lokaal kregen en zij het parochiaal centrum grotendeels konden verlaten.

Veel regen op het jaarlijks tentenkamp kan rampzalig zijn – in 1972 moesten we midden in de nacht de kleinste afdelingen verhuizen naar een nabijgelegen schuur. Sommigen werden ’s morgens wakker en waren verwonderd waar ze lagen.

Doch in, 1979 te Our op het drielandenpunt was nog veel erger . In minder dan anderhalf uur stond gans het terrein 3 meer dan 40 centimeters onder water- alles werd zoveel mogelijk verhuisd naar een hoger gelegen terrein aan de overkant van de baan. Gelukkig werd het vanaf die dag zeer zonnig en warm weer zodat alles vlug kon drogen, want alles was doorweekt..

In 1980 vierden we een dubbel zilveren jubileum : 25 jaar chiro en 25 jaar proostschap van Dom Albert Vanhaverbeke.

Enkele jaren later in 1982 komt hij samen met pater Piet Deloof op het nakamp te Opgrimbie, hij kwam zijn opvolger voorstellen. Begin januari 1983 nam chiro Steenbrugge met een groot feest afscheid van Proost Albert Vanhaverbeke in het aanwezigheid van zeer veel oud-leid(st)ers. Na de officiële huldiging, receptie en feestmaal werd op een zeer ludieke wijze afscheid genomen. Nu zou hij zijn hobby, iconen maken, houtsnijwerkje enz. na een korte ziekte stierf hij begin juli 1986.

Onder impuls van de jonge dynamische proost Pater Piet werd eind 1986 gestart met de renovatie van het eerste chirolokaal en verdubbeling van de oppervlakte. Tijdens de werken stak een zware storm op en kantelde de nieuw gemetste muur omver - gelukkig waren er geen gekwetsten. In allerijl werd deze muur door leerlingen en leerkrachten van de afdeling Bouw van het Instituut Haverlo te Assebroek in één week tijd heropgebouwd, zodat tijdens de herfstvakantie het dak door de firma Lafaut kon geplaatst worden. Na deze uitbreiding waren nu alle afdelingen daar gevestigd en kwam ook voor alle chiromeisjes een einde aan de huisvestingsproblemen.

Chiro Steenbrugge bestond 35 jaar in 1990. Het feestprogramma begon met een geleid bezoek aan een nog actieve kolenmijn te Zolder. Dit bezoek was formidabel, onder leiding van vriend Jules uit Opgrimbie ( ploegbaas in deze mijn) kregen wij de kans ons uit te leven of af te sloven als echte mijnwerkers. Verder kregen we nog een mini-boetbaltornooi, open deur en als slot een geleide wandeling in het Zwin.

Enkele weken voor het kamp overleed kokvader Jan Demey- voor het eerst zou het een kamp worden zonder de chef –coördinator in de keuken. Dit bivak te Wéris in 1991 werd zwaar geteisterd door hevige onweders, doch geen probleem , we lagen op de top van de heuvel geen probleem van overstroming maar wel een zeer zware dobber om dagelijks watervoorraad naar boven te brengen.

In 1992 trokken we reeds voor de derde keer op jaarlijks bivak in het kleine dorpje Poix St Hubert, ditmaal op een andere terrein dan in 1963 en 1970, gelukkig langs het riviertje de L’homme want het was snikheet en iedereen vond er regelmatig een deugddoende verfrissing.

Voor het eerst in de chirogeschiedenis gingen we in 1995 in Lesse (gehucht van Redu) op kamp zonder onze proost Pater Pieter kon zijn taak als chiroproost wegens zijn ziekte niet meer uitoefenen en Kris Dewinter werd “VB of volwassen belegeleider.

Zwaar ziek kwam Pater Pieter op het kamp te Wéris in 1996 de nieuwe leiding aanstellen maar tevens ook om afscheid te nemen van zijn chiro. Hij vocht moedig verder maar overleed op 7 mei 1997, hij wou nog zeer veel doen voor zijn chiro, noodzakelijke herstelling van het tweede heem, hij hoopte stellig dat zijn werk zou verder gezet worden.

Na zijn overlijden kende de chiroleiding en VZW Chiro Steenbrugge een zeer onstuimige periode. De oude beheerraad werd bijna volledig vervangen en er waren ook nog zware problemen met de oude lokalen. Pastoor Godfried Feys werd de nieuwe proost en Guido Claeys de nieuwe VB.

Na enkele jaren kon men dank zij een zeer grote subsidie van stad Brugge, gemeente Oostkamp en steun van de Steenbrugse parochie een groot chiroheem bouwen met daarin veel kleine lokalen voor de verschillende afdelingen.

Op 1 oktober 2000 werd onder ruime belangstelling het nieuwe lokaal “Pater Pieter Heem” plechtig ingezegend door deken Johan Goemaere. Diaken Willem de Witte nam de taak van proost over.

Eind 2003 werden Lieven en Ann Vanbelle- Declerck de nieuw VB’s.

Het jaarlijks kamp in 2004 kreeg een speciale attractie – op het kampvuur kwam zanger Filip Kowlier dankzij Radio Donna optreden.

Te Steenbrugge werd 2005 een speciaal jaar . Vanaf januari tot eind december volgden vele vieringen elkaar op –de parochie bestond 50 jaar en ook de chiro vierde haar 50-jarig bestaan.

Zeer veel foto’s en ongelooflijke verhalen hierover vinden we terug in het boek “Steenbrugge , vroeger en nu” geschreven door Michel Vanderostyne.

Op 21 en 22 mei 2005 vierden we 50 jaar chiro – een tentoonstelling met meer dan 500 foto’s, powerpointreportage zorgden voor de nodige nostalgie. Kokmoeder Yvonne Bolle, die reeds meer dan 42 kampen 14 dagen zorgde voor het lekkere kampeten werd speciaal gevierd en kreeg zelfs de gelukwensen van Koningin Paola en Vlaams minister-president Leterme.

Ook haar dochter Rita en schoonzoon Albin kregen voor hun jarenlange inzet als kokfamilie een eremedaille.

Ondertussen had de abdij de gronden waarop onze lokalen stonden verkocht maar oud-groepsleider Michel Vanderostyne kon van burgemeester Patrick Moenaert de belofte bekomen dat Stad Brugge de gronden zou aankopen – een prachtig verjaardagsgeschenk voor de viering van 50 jaar chiro . Eind december 2006 werd Stad Brugge uiteindelijk eigenaar.

Lang konden we niet genieten van die feestvreugde want op 5 januari 2007 sloeg het noodlot toe.. De mooie chirolokalen werden na inbraak in brand gestoken.. Zeer veel materiaal , archief en ook kampmateriaal gingen verloren. .

Dramatisch maar met de hulp van iedereen zouden ze herleven. De wekelijkse bijeenkomsten konden verder doorgaan in de school en in het parochiaal Centrum. . Dank zij verschillende acties en steun van zeer velen en vooral dank zij de subsidies van Stad Brugge en gemeente Oostkamp werd alles heropgebouwd.

Op 13 september 2008 werden de chirolokalen plechtig onder zeer ruime belangstelling geopend- iedereen herleefde. Bewijs daarvan was het schitterend piratenweekend in september .2010..

Zou die brand toch gevolgen hebben voor onze Steenbrugse chiro of waren er nog andere oorzaken van het dalend ledenaantal ?

In 2011 heeft Stad Brugge de omgeving rond de chirolokalen volledig heraangelegd met een zithoek, fietsstalling, vlak speelterrein en recreatieruimte.

Verschillende inbraken teisteren onze chiro, maar daders bleven ditmaal spoorloos.

Gezien het dalend ledenaantal werden bepaalde lokalen niet meer effectief gebruikt , wat uiteindelijk leidde tot een beslissing van Stad Brugge om ook een andere jeugdgroep en dit in wederzijds overleg onder te brengen.. Indien het ledenaantal van de chiro opnieuw sterk zou stijgen zouden deze lokalen opnieuw aan de Steenbrugse chiro worden toevertrouwd.

Vanaf september 2013 worden er nu 2 lokalen gebruikt door JIN Brugge , zij vergaderen de zaterdag en de chiro de zondagnamiddag. Een nieuwe totaal onverwachte situatie maar gelukkig is er een goede verstandhouding tussen beide jeugdgroepen.

De chiroleiding had beslist om tijdens het huidig werkjaar 2015-2016 “60 jaar chiro” te vieren. Deze viering gaat door op zaterdag 23 april 2016 om 17 uur met een feestelijk openingsconcert door de Steenbrugse Sinte Cecilia Fanfare. Deze viering werd een groot succes. Oude foto-albums werden bovengehaald, oude kampverhalen gedeeld, men zag dat chiro Steenbrugge nog lang niet was uitgedoofd!

Met dank aan Michel Vanderostyne voor deze historiek